Tanulói juttatások

A tanulókat megillető (kötelező, egyéb) juttatások, kedvezmények

 1. A tanulói pénzbeli juttatás

A gyakorlati képzést szervező szervezet pénzbeli juttatást köteles fizetni a nappali rendszerű oktatásban és nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban tanuló részére:

 • tanulószerződés alapján a szerződést teljes idejére egészen a szakmai záróvizsga utolsó napjáig,
 • együttműködési megállapodás alapján a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlat idejére.

  A tanulószerződés alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás havonta fizetendő mértéke:

a mindenkori minimálbérnek a gyakorlati képzés százalékos arányától függő összege. Ez alapján összesen hét kategóriába sorolhatók a szakképesítések a 20‒80-as aránytól a 80‒20-as gyakorlat‒elmélet arányáig terjedően.

Pénzbeli juttatás tanulószerződéses jogviszony esetén

Gyakorlati képzés aránya20%30%40%50%60%70%80%
Pénzbeli juttatás
havi mértéke
(minimálbér %-a)
10,50%12%13,50%15%16,50%18%19,50%

Felnőttoktatásban a fenti összegek 60 %-ra jogosult a tanuló!

A pénzbeli juttatást félévente kell emelni az előző félévi juttatáshoz képest a tanulószerződésben meghatározott szempontok alapján, amely során a tanuló tanulmányi előmenetelét, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményét és szorgalmát is figyelembe kell venni. A törvényi szabályozás szerint, ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. A megismételt évfolyam második félévében a kötelezettségeinek eredményesen eleget tett tanuló részére fizetendő juttatást a tanulószerződésben meghatározott szempontok figyelembevételével kell megállapítani. A további félévekben – az újabb tanévismétlés esetét kivéve – a pénzbeli juttatás mértékének megállapításakor a viszonyítási alap az Szt.-ben minimálisan előírt összeg, amelyet a tanulószerződésben meghatározott szempontok alapján kell emelni, a tanuló tanulmányi előmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével

A rendelkezések arra az esetre is megoldást kínálnak, ha a tanuló a befejező szakképzési évfolyamon megbukik. Ez esetben a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól ebben az esetben a tanuló juttatásra már nem jogosult. Ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, a következő tanév első tanítási napjától a pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. A tanulói juttatással kapcsolatban a tanulószerződés kötelező tartalmi elemeinél felsoroltak mellett a pénzbeli juttatás kifizetésével, a pénzbeli juttatásból történő terhek levonására vonatkozó tájékoztatást és a juttatással kapcsolatos valamennyi lényeges körülményt rögzíteni kell a tanulószerződésben. A tanulószerződéses tanuló pénzbeli juttatását a tanuló részére csak banki átutalással vagy a fizetési számlára történő befizetéssel lehet teljesíteni. (Az együttműködési megállapodás esetén ez nem kötelező, de ebben az esetben is történhet a kifizetés banki átutalással vagy számlára történő befizetéssel.) Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, a banki átutalás, befizetés teljesíthető a tanulói pénzbeli juttatásnak a tanuló szülőjének, gyámjának a bankszámlájára történő átutalással, befizetéssel is. A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerződés alapján a tanulószerződés hatálybalépésének napjától, teljes hónapra illeti meg. A tanulói pénzbeli juttatás összegét a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan csökkenteni kell. Ha a tanulószerződés a tanév megkezdése után, hónap közben jön létre vagy szűnik meg, a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás időarányos része illeti meg. A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerződés alapján a tanév szorgalmi időszakot követő időtartamára, július és augusztus hónapra is megilleti. Abefejező szakképzési évfolyamon a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulmányok befejezését követő első komplex szakmai vizsga utolsó napjáig illeti meg. A tanuló részére a munka törvénykönyvéről szóló törvény alapján megillető betegszabadság időtartamára tanulói pénzbeli juttatásának hetven százaléka illeti meg. A tanulói pénzbeli juttatást utólag, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell kifizetni a tanuló részére.

A tanulónak kifizetett  pénzbeli juttatás adómentes jövedelem és az adóbevallásban sem kell szerepeltetni.

A tanulói juttatást terhelő járulékok:

 • Egészségbiztosítási járulék (4 % + 3 %)
 • Nyugdíjjárulék ( 10 %)
 1. Együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói juttatás mértéke:

Együttműködési megállapodás esetén a tanulói juttatás mértéke a mindenkori minimálbér 19,5 %-a szorozva 1,3-mal, tehát jelenleg 26.910,-Ft 4 heti időszakra.

Kifizetés szempontjából minden megkezdett hét teljes hétnek számít. A tanulónak járó jutttatást az utolsó gyakorlati napot követően kell kifizetni. A fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol maradt. Az együttműködési megállapodás alapján kifizetett juttatásra vonatkozóan nem kell alkalmazni a banki átutalással vagy fizetési számlára befizetéssel történő teljesítést. Az együttműködési megállapodás alapján kifizetett juttatás adómentes és járulék sem terheli.

 1. Munkaruha és egyéni védőfelszerelés

Abban az esetben, ha az adott szakmában van munkaruha/védőfelszerelés előírás; ha van iskolai munkaruhája a tanulóknak, az is megfelelő)

 1. Étkezés vagy étkezési hozzájárulás

A tanuló részére a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani. Mértéke jogszabályban nem rendezett.

 1. Útiköltség térítés

Útiköltség-térítés jár a tanulónak a lakóhelyéről a tanulmányok alatti vizsgára, a szakmai vizsgára, illetőleg a beszámolóra és vissza történő utazásához, ha azok megszervezésére nem a szakképző iskola székhelyén, vagy nem a tanuló állandó gyakorlati képzési helyén kerül sor. Az útiköltség-térítést ‒ eltérő megállapodás hiányában ‒ a gyakorlati képzést szervező fizeti. A gazdálkodó szervezet megtérítheti a tanulónak a lakóhelyéről a gazdálkodó szervezet gyakorlati képzési helyére és onnan vissza történő utazás költségeit is, ha az a helyi tömegközlekedési eszközökkel nem érhető el. Amennyiben a gyakorlati képzése nem az állandó gyakorlati képzési helyen, hanem azon kívül valósul meg, a tanulót utazási költségtérítés vagy a gyakorlati képzést szervező által használatos eszközökön történő térítésmentes utaztatás illeti meg.

 1. Munkavédelmi-, tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás

A gazdálkodó szervezet munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás keretében köteles gondoskodni arról, hogy a tanulók a gyakorlati képzés megkezdése előtt elsajátítsák a biztonságos munkavégzés általános szabályait.)

 1. Tisztálkodási eszközök

A gyakorlati képzőhely biztosítja: ugyanúgy, mint a többi munkavállalónak)