Gyakorlati képzés tanulószerződéssel

Tanulószerződés

A tanulószerződést a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő, illetőleg a gyám és a tanuló gyakorlati képzését vállaló szervezet köti egymással, amelyet a területileg illetékes kamara tart nyilván. Tanulószerződés csak a képzés szakmai záróvizsgáig tartó, hátralévő teljes időtartamára köthető, a nappali rendszerű oktatásban és valamennyi munkarendben megszervezett felnőttoktatásban is.

Tanulószerződés kötésére jogosult tanuló

A 202. május 1. előtti jogviszonnyal rendelkező tanulóval az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal, az első és a második, állam által elismert szakképesítésre történő felkészítés céljából folyó, költségvetési támogatásban részesíthető képzésre köthető. Kivételt képeznek: a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók, akik számára az iskolai rendszerű szakképzésben a képzés minden esetben ingyenes, és tanulószerződés is köthető (korlátozás csak az életkorral kapcsolatban érvényesül: attól a évtől kezdődően, amelyben betöltik a 25 éves kort, az egyébként ingyenes képzésre jogosult tanulók is csak felnőttoktatásban kezdhetnek új tanévet, esti vagy levelező munkarendben). A törvény rendelkezései szerint csak az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulóval köthető tanulószerződés, aki olyan köznevelési intézményben tanul, amelynek székhelye Magyarországon található. A tanuló egyidejűleg csak egy tanulószerződéssel rendelkezhet.

Tanulószerződés kötésére jogosult szervezet

A tanulószerződés a tanuló és a tanulószerződés kötésére jogosult szervezet között jön létre. Tanulószerződést gazdálkodó szervezet, cég, vállalkozás, üzem stb. köthet, továbbá egyéb olyan szerv, szervezet, amely bizonyos ágazatokban képez tanulókat (egészségügyi, művészeti, közművelődési, oktatási és szociális), illetve ezen belül meghatározott szervezeti formában működik (költségvetési szerv, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy). További feltétele a tanulószerződés megkötésének, hogy az említett szervezetek mindegyike szerepeljen a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásában, amelyet a területileg illetékes gazdasági kamara vezet. A nyilvántartásba való felvételnek meg kell előznie a tanulószerződés megkötését, leghamarabb egy időben kerülhet sor a nyilvántartásba vételi kérelem kiadására és a tanulószerződés megkötésére.

A tanulószerződés megkötésének folyamata

A gazdálkodó szervezet a tanulószerződés tervezetét online rögzíti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által fejlesztett internet alapú szakképzési információs rendszerbe (www.isziir.hu). A berögzített tanulószerződés jóváhagyása után a gazdálkodó szervezet 4 példányban kinyomtatja a szerződést, majd a szervezet és a tanuló által aláírt szerződést a jóváhagyást követően megküldi ellenjegyzésre a kamarának. Az ellenjegyzett szerződés egy példányát a tanuló, egyet a gazdálkodó szervezet kapja, egy példány kerül az elméleti képzést biztosító iskolához, egy pedig a kamaráé.

A tanulószerződés megszűnése

A tanulószerződés megszűnik ha a tanuló a befejező szakképző évfolyamot sikeresen teljesíti, az első, második szakképesítés esetén a második komplex szakmai vizsga utolsó napján,

  • az iskolából való kizárással, vagy a tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésről szóló törvényben szabályozott esetekben történő megszűnésének napján, amennyiben a tanuló az iskolai tanulmányait harminc napon belül más szakképző iskolában nem folytatja,
  • ha azt a gyakorlati képzés folytatására jogosult, az Szht. 3. § d) pontjában meghatározott szervezetek közé nem tartozó szervezet kötötte a tanulóval az Szt. 26. § (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzésre, a kilencedik évfolyam eredményes teljesítése tanévének utolsó napján,
  • a gyakorlati képzést szervező szervezet jogutód nélküli megszűnésének napján, a gyakorlati képzést szervező szervezetnek a gyakorlati képzésben való részvételtől eltiltó határozata jogerőre emelkedésének napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének a napján,
  • a tanuló halála napján.
  • közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén a közös megegyezésben megjelölt napon,
  • felmondás esetén a felmondás közlésétől számított tizenötödik napon,
  • azonnali hatályú felmondás esetén a felmondás közlésének napján.

Tanulószerződés szüneteltetése

Tanuló a tanulói jogviszony szüneteltetését kérheti bizonyos esetekben (pl. külföldi tanulmányok, családi okok, betegség ). Ebben az esetben a tanulószerződés is szünetel, hiszen passzív módon él a tanulószerződéses jogviszony alapjául szolgáló tanulói jogviszony is. Ezen időszak alatt a tanulószerződés alapján gyakorlati képzés nem folytatható, a tanulószerződésből eredő jogok és kötelezettségek nem illetik meg, és nem terhelik a feleket. A tanuló a gyakorlati képzőhelyen történő megjelenésre nem kötelezhető, de a tanulót sem illetik meg a tanulószerződésből eredő jogosultságok. A szünetelés ideje a tanuló szolgálati idejébe sem számít bele, nem történik részére kifizetés, járuléklevonásra sem kerül sor.